Privacy Policy

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: www.ckgkapoentje.be

 

Privacy

CKG Kapoentje vzw respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van CKG Kapoentje vzw, Louisastraat 5, 8400 Oostende

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

CKG Kapoentje vzw verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar CKG Kapoentje vzw. CKG Kapoentje vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

 

Welke gegevens verwerken we? 

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen op wie de gegevens betrekking hebben (bv. kind, ouder, organisator of medewerker van een erkende of vergunde voorziening, …). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking vindt u in de toepasselijke regelgeving over de dienst die we verlenen.

 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens? 

We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.
We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen, mondeling of schriftelijk, per e-mail, in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

  • onze dienstverlening inzake preventieve gezinsondersteuning
  • onze dienstverlening inzake kinderopvang
  • onze dienstverlening inzake de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in:

  • Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters
  • Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning
  • Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of de termijn die wettelijk is vastgelegd. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

 

 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Voor bepaalde specifieke diensten doen wij beroep op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen:

  • Statistiek Vlaanderen.
  • De provinciale steunpunten sociale planning.
  • Departement bestuurszaken Vlaamse overheid.
  • Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid.
 

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Uitzondering hierop zijn de gegevens van adoptanten die een kind wensen te adopteren in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval dienen we, conform de toepasselijke adoptiewetgeving, het dossier betreffende de kandidaat-adoptanten te bezorgen aan de bevoegd autoriteiten in het land van herkomst. We maken gebruik van Office365, een cloudserviceplatform van MicroSoft. We gebruiken dit platform echter enkel als intern samenwerkingsplatform met onze partners, en communiceren hier niet over individuele dossiers. In uitzonderlijke gevallen encrypteren wij uw gegevens, waarbij de encryptiesleutel niet bij MicroSoft wordt bewaard. MicroSoft is daarenboven aangesloten bij het Privacy Shield.

 

 

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.
U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met kevin.pierloot@ckgkapoentje.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.
U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Social Media Wij zijn actief op Social Media, namelijk op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube. Lees zeker hun privacybeleid om zeker te zijn hoe zij je gegevens verwerken. Indien je ons contacteert via Social Media kunnen we geen confidentialiteit garanderen betreffende jouw aanvraag. Vandaar dat we prefereren dat je ons contacteert met gerichte vragen via ons onthaal, via e-mail of telefoon.